In de sectoren gww en groen wordt veel aanbesteed. Niet alleen de complexe aanbestedingswet- en regelgeving, maar ook het gebruik van branchespecifieke contracten, waaronder RAW-bestekken en de UAV-GC, vereist specialistische kennis. Onredelijke ervaringseisen, onnodige clustering ban bestekken, maar ook stapeling van criteria, veelvuldig voorkomende afwijkingen van de RAW-systematiek, onterechte verschuiving van risico’s naar de inschrijver/aannemer en onduidelijke besteksbepalingen. Deze verstoren het noodzakelijke evenwicht in de verdeling van verantwoordelijkheden en kan leiden tot beperking van de mededinging.

Het Adviescentrum Aanbestedingen ‘Grond, Wegen en Groen’ (ACA GWG) is dé vraagbaak op het gebied van aanbestedingen in de precontractuele fase. De belangrijkste activiteiten van het ACA GWG laten zich als volgt samenvatten:

  • vraagbaak- en adviesfunctie voor opdrachtnemers, opdrachtgevers en andere relevante partijen in het aanbestedingsproces op basis van onpartijdigheid;
  • controle op correcte toepassing van aanbestedingswet- en regelgeving en naleving RAW-systematiek;
  • ondernemen van actie richting aanbesteders met als doel onjuiste toepassingen te corrigeren dan wel afwijkingen in de toekomst te voorkomen;
  • geven van voorlichting aan opdrachtnemers, opdrachtgevers en andere relevante partijen in het aanbestedingsproces over aanbestedingsaangelegenheden;

Aan opdrachtgeverskant is de dienstverlening gratis, terwijl aan aannemerszijde deze gratis is voor de leden van de deelnemende organisaties MKB INFRA en VHG.

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.

Meldlijn

  • 0318 – 544905