In Europese richtlijnen, nationale regelgeving en uniforme aanbestedingsreglementen, zoals het ARW 2005 zijn regels neergelegd voor een correct verloop van het aanbestedingsproces. Nu het ARW 2005 alleen verplicht is voor de rijksoverheid, houden veel andere aanbestedende diensten er nog een eigen aanbestedingsbeleid op na; voorwaar een lappendeken aan regels, die bovendien niet altijd correct blijken te worden toegepast. Het aanbestedingsproces is daarmee ondoorzichtig.

Transparant
Het aanbestedingsproces dient echter transparant te zijn. Ook beginselen van proportionaliteit en non-discriminatie e.d. behoren te worden nageleefd. Een evenwichtige verhouding [rechten en plichten] tussen aanbesteder en inschrijvers moet de basis vormen. De praktijk blijkt helaas vaak anders.

AdviesCentrum Aanbestedingen
Sinds 1999 vervult ACA GWG in de precontractuele fase van het bouwproces een belangrijke en nuttige rol. De activiteiten van het adviesorgaan vinden hun oorsprong in de individuele dienstverlening die vanuit brancheorganisaties in de grond-, weg- en waterbouw is opgezet. Correcte toepassing van de geldende aanbestedingswet- en regelgeving stond en staat daarbij voorop. Belangrijk uitgangspunt bij de werkzaamheden is bovendien het voorkomen van geschillen door in een vroegtijdig stadium onjuistheden/onduidelijkheden in het aanbestedingsproces ter discussie te stellen.

Door de jaren heen heeft het adviescentrum, dat als onafhankelijke instantie los van de brancheorganisaties staat, een oogje in het zeil weten te houden m.b.t. de juiste naleving van aanbestedingsreglementen, zoals het UAR 1986, het UAR EG 1991, het UAR 2001 en het ARW van 2004 en 2005 en wordt het ook door overheidsopdrachtgevers als zodanig erkend en geraadpleegd.

Talloze adviezen zijn al verstrekt. De hoeveelheid aanbestedingen in de gww-sector is er overigens niet minder op geworden en helaas blijken deze ook vandaag de dag nog zeker niet allemaal vlekkeloos te verlopen. Ondanks het in werking treden van de nieuwe Aanbestedingswet is gebleken dat er geen volledige eenduidigheid is over de toepassing en is het aantal adviesaanvragen aan het ACA zeker niet afgenomen.
 
Het nut van ACA GWG
Wat biedt het ACA GWG aan inschrijvers en aanbesteders?

  • In geval van twijfel over juiste toepassing van aanbestedingsprocedures en/of beschadiging van bedrijfsbelangen. In dat proces kunnen inschrijvers die lid zijn van de deelnemende brancheorganisaties kosteloos advies vragen. Zo nodig wordt het probleem bij de aanbesteder aangekaart. ACA GWG treedt in dergelijke gevallen op als onafhankelijke organisatie. De anonimiteit van de betrokken inschrijver(s) wordt aldus gewaarborgd. Opdrachtgevers kunnen dan ook altijd naar ACA GWG worden doorverwezen voor een onafhankelijke visie bij verschil van mening over een aanbesteding, waardoor een op scherp van de snede spelen (juridische procedure) mogelijk kan worden voorkomen;
  • Het nut voor aanbesteders is dat zij kosteloos vragen kunnen stellen aan de helpdesk als zij problemen tegenkomen in de voorbereiding van of tijdens hun aanbestedingsprocedures. Onnodig tijd/kostenverlies wordt hiermee voorkomen;
  • De adviezen van ACA GWG naar aanleiding van vragen van aannemers en aanbesteders worden gegeven op basis van branchespecifieke kennis en ervaring ook met betrekking tot de onderliggende (RAW)bestekken. Deze adviezen zijn kosteloos, niet bindend en worden gelet op de tijdsdruk in een aanbestedingsprocedure direct adequaat in behandeling genomen. Zij worden gegeven vanuit de achtergrondgedachte dat het voor beide partijen beter is problemen te voorkomen dan in een latere fase een juridische strijd aan te moeten gaan;
  • In overleg met aannemers en aanbesteders wordt gestreefd naar transparantie en evenwichtige verhoudingen tussen marktpartijen bij plaatsing van opdrachten voor nu en optimalisering van de onderliggende contracten voor de langere termijn.

 

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.

Meldlijn

  • 0318 – 544905