Ruben Chee 1000Clusterverbod genegeerd: gemeente op de vingers getikt  Clusteren ofwel het samenvoegen van opdrachten en het niet verdelen in percelen bij aanbestedingen is al heel lang een doorn in het oog van MKB-partijen, die daardoor worden benadeeld. Het is ook een veelgehoorde klacht bij Adviescentrum Aanbestedingen Grond, Wegen en Groen (ACA GWG). 

Clusteren ofwel het samenvoegen van opdrachten en het niet verdelen in percelen bij aanbestedingen is al heel lang een doorn in het oog van MKB-partijen, die daardoor worden benadeeld. Het is ook een veelgehoorde klacht bij Adviescentrum Aanbestedingen Grond, Wegen en Groen (ACA GWG) . Zo diende ACA GWG vorig jaar een klacht in bij een gemeente die een grote samengevoegde opdracht in de markt zette zonder percelenverdeling. De gemeente legde de bezwaren naast zich neer en zette de aanbesteding voort. ACA GWG liet het er niet bij zitten en diende een klacht in bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. De Commissie stelde ACA GWG in het gelijk en oordeelde dat de gemeente de motivering om de opdracht niet te verdelen in percelen te laat had verstrekt en dat deze motivering veel te mager was (advies 530 van 1 oktober 2020). Bezwaren van ACA GWG Het ging om een raamovereenkomst waarin de gemeente een achttal categorieën voor transportdiensten ten behoeve van het groenbedrijf had samengevoegd. Daarmee was de totale omvang van de opdracht te groot geworden en niet (meer) behapbaar voor de gemiddelde MKB-partij. 

ACA GWG wees erop dat de gemeente op grond van artikel 1.5 lid 3 Aw 2012 gehouden is om een raamovereenkomst van een dergelijke omvang te verdelen in percelen. Dit was ook zeer wel mogelijk gelet op het feit dat de opdracht voorheen wél was onderverdeeld in verschillende percelen. De uitvraag was daarnaast in strijd met het clusterverbod conform artikel 1.5 lid 1 Aw 2012. Artikel 1.5 Aw 2012 is specifiek in het leven geroepen ter bescherming van MKB-partijen, zodat opdrachten niet te pas en te onpas worden samengevoegd en het MKB op die manier buitenspel wordt gezet. De gemeente in kwestie weigerde tot tweemaal toe de opdracht te verdelen in percelen. Hij kwam daarnaast pas naderhand - na ontvangst van de inschrijvingen én nadat haar eigen Klachtenmeldpunt ACA GWG (deels) in het gelijk stelde - met een aanvullende motivering voor de samenvoeging van de opdracht en het niet verdelen in percelen.

Daarop diende ACA GWG een klacht in bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Commissie van Aanbestedingsexperts: bezwaren gegrond De Commissie gaf ACA GWG op alle punten gelijk. Allereerst oordeelt de Commissie dat de gemeente haar motivering voor het niet opdelen in percelen veel te laat verstrekte. Ook Inhoudelijk gaf de Commissie de gemeente een tik op de vingers, omdat zij in de te laat verstrekte motivering onvoldoende acht had geslagen op alle in artikel 1.5, eerste lid, onder a, b en c, Aw 2012 genoemde aspecten, waaronder de toegang tot de opdracht voor voldoende MKB-bedrijven. De Commissie oordeelde dat de door de gemeente verstrekte motivering zijn beslissing tot het niet in percelen opdelen van de raamovereenkomst onvoldoende kan dragen. Besluit Hoewel het advies van de Commissie feitelijk mosterd na de maaltijd is omdat de aanbesteding al was afgerond, is het wel een heel duidelijk signaal dat het niet opdelen in percelen zonder deugdelijke motivering niet is toegestaan. En bij volgende aanbestedingen kan op dit advies door inschrijvers en ACA GWG een beroep worden gedaan.

Ruben Chee

Social return blijvertje, maar stop met lappendeken van regelingen
Het ACA GWG nam op 29 maart jl. deel aan het Aanbestedingscongres. 3 instituten het Aanbestedingscentrum Techniek Nederland, Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra en ons eigen Adviescentrum Aanbestedingen ‘Grond, Wegen en Groen’ stonden stil bij trends rondom social return om deze (nog) beter te laten renderen.

Lees meer

Voorschrijven werkmaterieel in strijd met RAW-systematiek
Enige tijd geleden ontving het Advies Centrum Aanbestedingen GWG (ACA GWG) van een ondernemer een klacht met betrekking tot een door een gemeente uitgeschreven aanbesteding voor een raamovereenkomst voor het vellen en rooien van bomen op basis van een RAW bestek. 

Lees meer

Stapeling van kerncompetenties veroordeeld
Met succes is het ACA opgekomen in een zaak waarin de aanbesteder uitging van een stapeling van referentiewerken. De meeste aanbestedingsklachten die bij het Adviescentrum Aanbestedingen GWG (ACA GWG) binnenkomen, blijven zien op disproportionele eisen. Het stapelen van eisen ten aanzien van referentiewerken is daarbij een veel terugkerende klacht.

Lees meer

Clusterverbod genegeerd: gemeente op de vingers getikt
Clusterverbod genegeerd: gemeente op de vingers getikt  Clusteren ofwel het samenvoegen van opdrachten en het niet verdelen in percelen bij aanbestedingen is al heel lang een doorn in het oog van MKB-partijen, die daardoor worden benadeeld. Het is ook een veelgehoorde klacht bij Adviescentrum Aanbestedingen Grond, Wegen en Groen (ACA GWG). 

Lees meer

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.

Meldlijn

  •  088 - 69 61 300