Bomen snoeien klimmend 300Het Adviescentrum Aanbestedingen GWW (ACA GWW) behandelde in 2016 95 vragen. Dat zijn er evenveel als in 2015. Opnieuw constateert ACA GWW dat de complexiteit van de vragen toeneemt. Bijvoorbeeld over ondeugdelijke motiveringen. Ook het clusteren van werkzaamheden en het verschuiven van risico’s is een bron van frustratie voor MKB-bedrijven. 90% van de aan ACA GWW voorgelegde vragen waren inhoudelijk zo complex, dat deze door een jurist beoordeeld moesten worden. In 2015 was dat 75%.

“Inschrijvers benaderen ons met vragen waarbij je steeds meer ziet dat de aanbestedende dienst al heeft voorzien dat haar leidraad of eisen tot discussie gaat leiden”, vertelt ACA GWW-voorzitter Gert Peek. “Door een specifieke motivering wordt geprobeerd om die discussie op voorhand al het eigen voordeel te beslechten of de drang om vragen te stellen op voorhand te temperen. Een goed voorbeeld daarvan is het verschuiven van risico’s naar de aannemer met een motivering waarom dat gebeurt. Bij een rammelende of simpelweg ondeugdelijke motivering wordt aan de bel getrokken bij AC GWW. Probleem bij dit soort vragen is dat de aanbestedende dienst welbewust een keuze gemaakt heeft, en daar veelal niet vanaf wil wijken, ook niet na een inhoudelijke reactie van ACA GWW.”

Frustratie en onvrede
ACA GWW ziet een aantal vaker terugkerende onderwerpen die MKB-bedrijven frustreren. Het gaat dan vooral om het clusteren van werkzaamheden, te hoge referentie-eisen, het verschuiven van risico’s en ook het (bewust) proberen te ontduiken van aanbestedingsregels in het voordeel van grote bedrijven. Ook constateert de vraagbaak dat er meer vragen binnen komen die betrekking hebben op de fase na de precontractuele fase. “Dat zijn dan inschrijvers met vragen over hun individuele inschrijving”, aldus de heer Peek. “Men meent dan bijvoorbeeld dat de beoordeling van de kwaliteitsdocumenten niet deugt, dat men vindt dat de inschrijving ten onrechte ongeldig is verklaard of dat het werk ten onrechte aan een concurrent is gegund. Daaruit valt af te leiden dat er toch meer onvrede begint te ontstaan bij inschrijvers ten aanzien van de uitslagen en dat inschrijvers weer wat mondiger durven te zijn. Op dergelijke vragen ná aanbesteding kan ACA GWW op basis van haar statuten echter geen antwoord geven, omdat die vragen gaan over individuele belangen. ACA GWW beantwoordt alleen vragen die zien op de fase vóór aanbesteding en betrekking hebben op het algemeen belang”.

Download het persbericht als pdf.

Over ACA GWW
ACA GWW is al 15 jaar dé vraagbaak voor advies bij aanbestedingen in de gww- en groene sector. Dragende organisaties zijn MKB Infra en Branchevereniging VHG. Jaarlijks ondersteunen de adviseurs zowel inschrijvers als aanbesteders bij vragen in de precontractuele fase van het aanbestedingsproces. Voor de uitvoering van de dienstverlening steunt ACA GWW op CROW en voor de advisering op Severijn Hulshof Advocaten.

Eerstelijns vragen worden behandeld door CROW, een onafhankelijke kennisorganisatie die zich onder meer bezighoudt met aanbestedingen en contracten. Vragen die juridisch complexer zijn stuurt CROW door naar Severijn Hulshof Advocaten voor advies (in 2016 ongeveer 90% van de vragen). Brieven en klachten worden altijd namens ACA GWW verzonden, zonder vermelding van de naam van de bezwaarmaker. Anonimiteit is dus verzekerd voor wie bezwaar maakt.

Neem gratis deel aan het digitaal minicollege "Actualiteiten Raw Systematiek
Op dinsdag 14 juli a.s. verzorgt onze adviseur Joost Haest (Severijn Hulshof) een digitaal mini-college “Actualiteiten RAW systematiek” (via Zoom). Een erg interessant en actueel onderwerp, zeker gelet op de totstandkoming van de Standaard RAW Bepalingen 2020. De deelname is gratis, alleen even aanmelden door een mail te zenden naar info@shadv.nl. Zie deze poster (of klik op de afbeelding hiernaast) voor meer informatie.

Lees meer

Stapelen van kerncompetenties
Eens in de 4 maanden brengen de behandelaren verslag uit over binnengekomen vragen en klachten en behandelde zaken. Van tijd tot tijd lichten wij er één uit. Het verhaal achter het verhaal. Deze keer over de stapeling van kerncompetenties uit één referentiewerk behandeld door aanbestedingsadvocaat mr. J. (Joost) Haest.  

Lees meer

Jaarbericht 2019 ACA GWG: tendens dat aantal klachten afneemt
Inschrijvers wachten vaak te lang met klagen Volgens rapportages neemt het aantal klachten nog steeds af. Vier jaar terug zaten we op 120 vragen om advies of klachten, nu zitten we op 85 op jaarbasis.Is dat omdat er minder te klagen valt? De inschatting is van niet. Maar er zijn meer onderhandse inschrijvingen en daar willen inschrijvers niet klagen. Inschrijvers zijn soms “klaagmoe”, inschrijvers wachten steeds vaker tot het allerlaatste moment met inschrijven en dan is klagen vaak niet meer (tijdig) mogelijk, etc.

Lees meer

Opnieuw pleidooi MKB INFRA- en ACA-voorzitter voor aanbestedingsautoriteit
Vrijdagmiddag voor het Kamerreces heeft Staatssecretaris Keijzer het rapport over rechtsbescherming bij aanbestedingen met begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd. MKB INFRA en de Aannemersfederatie Nederland hebben in een eerste gezamenlijke reactie uitvoerig aan de orde gesteld dat jammer genoeg geen van de daarin aangedragen oplossingsrichtingen is overgenomen.

Lees meer

Meldlijn

  •  088 - 69 61 300

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.