280918

Het mkb in de bouw- en infrasector loopt opdrachten mis doordat het gelijke speelveld bij aanbestedingen in de toepassing van de Aan-bestedingswet ‘de mist ingaat’. Voorzitter Philip van Nieuwenhuizen van de vereniging van bedrijven in deze branche wil dat de overheid actie onderneemt.
MKB-ondernemers in de grond-, weg en waterbouw lopen bij aanbestedingen tegen te hoge of ongelijke eisen aan. Voor het waarborgen van faire kansen is om die reden een ‘AanbestedingsAutoriteit’ nodig, stelt Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter van brancheorganisatie MKB INFRA.

MKB-pleidooi voor AanbestedingsAutoriteit
MKB-ondernemers in de grond-, weg en waterbouw lopen bij aanbestedingen tegen te hoge of ongelijke eisen aan. Voor het waarborgen van faire kansen is om die reden een ‘AanbestedingsAutoriteit’ nodig, stelt Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter van brancheorganisatie MKB INFRA. Als MKB INFRA willen we dat de overheid een AanbestedingsAutoriteit instelt als klachtenloket voor niet goed lopende aanbestedingen en als controle-instituut voor aanbestedingsprocedures. Anderhalf jaar na de aanpassing van de Aanbestedingswet en ruim een half jaar na de presentatie van de actieagenda Beter Aanbesteden, zijn er nog steeds geen concrete stappen gezet om tot een betere uitvoering van de Aanbestedingswet door opdrachtgevers te komen. Nu recent de aanjager Beter Aanbesteden bij het ministerie van Economische Zaken is vertrokken en er nog geen zicht is op een opvolger, vindt MKB INFRA dat de overheid op een andere manier tot actie moet overgaan. Het mkb in de bouw en de infra loopt opdrachten mis doordat het zo gewenste gelijke speelveld bij aanbestedingen in de toepassing van de wet de mist ingaat. Niet voor niets blijft het mkb in de infrasector achter als het gaat om rendementen uit overheidsopdrachten.

Controle-instituut
Een AanbestedingsAutoriteit kan – net zoals de mededingingsautoriteit de Autoriteit Consument en Markt – als overheidsdienst de aanbesteding beschermen door te waken over de naleving en uitvoering van de Aanbestedingswet. De AanbestedingsAutoriteit verenigt in die optiek de functie van aanjager, adviseur en vraagbaak, alsmede die van controle-instituut dat kan ingrijpen. En dat in het uiterste geval een aanbesteding kan annuleren, wanneer de overtredingen zo grof worden dat het mkb buitenspel wordt gezet. Mkb-ondernemers in de grond-, weg- en waterbouwsector verenigd in MKB INFRA lopen aan tegen te hoge of disproportionele eisen en criteria, die het mkb benadelen en het in de Aanbestedingswet verankerde, gelijke speelveld volledig doorkruisen. Ook worden werkzaamheden onnodig geclusterd en gestapeld, zodat mkb-bedrijven het nakijken hebben. In een recente aanbesteding werden de cultuurtechnische onderhoudswerkzaamheden in vier verschillende wijken, die vanouds in vier verschillende bestekken werden aanbesteed, gebundeld in één aanbesteding, waardoor het bedrijf dat jarenlang deze werken uitvoerde, ineens niet meer voldeed, omdat het ervaring moest hebben met één werk van de nieuwe omvang. Dat is helaas voor deze aannemer niet hetzelfde als vier keer een kwart ervaring.
Helemaal erg wordt het als het onderhoud van verkeersregelinstallaties en brugmechanieken wordt gecombineerd met het uitdiepen van watergangen, met het maaien van bermen en dijken en het asfaltonderhoud. En dat dan nog eens voor de periode van tien jaar. De civiele rechter beoordeelt alleen of de opdrachtgever in redelijkheid tot de bundeling had kunnen komen, waardoor een aanbesteding van de leveranties van koffie en wc-papier gecombineerd met glazenwassen en technisch onderhoud, dus precies dat wat volgens de Aanbestedingswet uit den boze is, toch genade vond. Bij de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt zoiets niet getolereerd, maar haar uitspraken hebben geen bindende kracht en worden dan ook regelmatig genegeerd.

Oplossing
Om dit tij te keren wil MKB INFRA een AanbestedingsAutoriteit die kan adviseren, terechtwijzen of zelfs ingrijpen door de aanbesteding te annuleren en over te laten doen. In ieder geval zou een AanbestedingsAutoriteit kunnen en moeten garanderen dat het mkb faire kansen houdt.

Neem gratis deel aan het digitaal minicollege "Actualiteiten Raw Systematiek
Op dinsdag 14 juli a.s. verzorgt onze adviseur Joost Haest (Severijn Hulshof) een digitaal mini-college “Actualiteiten RAW systematiek” (via Zoom). Een erg interessant en actueel onderwerp, zeker gelet op de totstandkoming van de Standaard RAW Bepalingen 2020. De deelname is gratis, alleen even aanmelden door een mail te zenden naar info@shadv.nl. Zie deze poster (of klik op de afbeelding hiernaast) voor meer informatie.

Lees meer

Stapelen van kerncompetenties
Eens in de 4 maanden brengen de behandelaren verslag uit over binnengekomen vragen en klachten en behandelde zaken. Van tijd tot tijd lichten wij er één uit. Het verhaal achter het verhaal. Deze keer over de stapeling van kerncompetenties uit één referentiewerk behandeld door aanbestedingsadvocaat mr. J. (Joost) Haest.  

Lees meer

Jaarbericht 2019 ACA GWG: tendens dat aantal klachten afneemt
Inschrijvers wachten vaak te lang met klagen Volgens rapportages neemt het aantal klachten nog steeds af. Vier jaar terug zaten we op 120 vragen om advies of klachten, nu zitten we op 85 op jaarbasis.Is dat omdat er minder te klagen valt? De inschatting is van niet. Maar er zijn meer onderhandse inschrijvingen en daar willen inschrijvers niet klagen. Inschrijvers zijn soms “klaagmoe”, inschrijvers wachten steeds vaker tot het allerlaatste moment met inschrijven en dan is klagen vaak niet meer (tijdig) mogelijk, etc.

Lees meer

Opnieuw pleidooi MKB INFRA- en ACA-voorzitter voor aanbestedingsautoriteit
Vrijdagmiddag voor het Kamerreces heeft Staatssecretaris Keijzer het rapport over rechtsbescherming bij aanbestedingen met begeleidende brief aan de Tweede Kamer gestuurd. MKB INFRA en de Aannemersfederatie Nederland hebben in een eerste gezamenlijke reactie uitvoerig aan de orde gesteld dat jammer genoeg geen van de daarin aangedragen oplossingsrichtingen is overgenomen.

Lees meer

Meldlijn

  •  088 - 69 61 300

Brochure

ACA GWG brochure1 small
Bekijk onze brochure hier.